Kaip jau rašiau, nusprendžiau vėl aktyviau dalyvauti įvairiuose viešuosiuose pirkimuose. Kaip ir reikėjo tikėtis, sugrįžti nėra taip paprasta, tačiau vienas pavyzdys vertas dėmesio.

Trumpai – Vidaus reikalų ministerija mano kvalifikaciją pripažino netinkama, tuo pagrindu mano pasiūlymą (5,6 tūkst. €) pripažino netinkamu, o pasirinko likusį tiekėją su jų pasiūlymu už 29,6 tūkst. €. Taip, valstybė lengva ranka gali skirti 24 tūkstančiai eurų (!) daugiau, negu galėjo skirti.

Pradžia – mažos vertės pirkimas paskelbiamas 2019-10-04

VRM įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-918-01-0014 „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“. Šio ES lėšomis finansuojamo projekto eigoje turi būti paruoštos „Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą gairės“.

Pranešimas apie skelbimą atsiranda penktadienį, 2019-10-04. Pirkimas mažos vertės, todėl pasiūlymui paruošti – viena savaitė. Bet jeigu jūs nebudite viešųjų pirkimų portale, tai skelbimą pamatysite tik pirmadienį, jums realiai pasiruošimui liks 3 darbo dienos.

Bet ok – kolegos pasidalina vienoje profesinėje FB grupėje, aš žmogus paprastas, įgūdžių dar turiu, pasiūlymą pateikiu laiku.

Problema – kvalifikacijos tikslinimas

2019-10-25 sulaukiu CVP IS pranešimo „Dėl kvalifikacijos patikslinimo“:

Atlikus ,,Komunikacijos apie viešojo sektoriaus įstaigų teikiamas paslaugas ir gyventojų aptarnavimą gairės“ parengimo paslaugos Nr. VRM-A135-152 pirkimo kvalifikacinių reikalavimų vertinimą nustatyta, kad tiekėjas:

Nepateikė dokumentų, įrodančių, kad įgyvendinant šį projektą buvo rengiami metodiniai dokumentai, susiję su asmenų aptarnavimu ir (ar) paslaugomis. [..]

Nepateikė įrodymų, kad turi vadovavimo (projekto vadovo) patirtį bent viename (1) per pastaruosius 3 metus sėkmingai įvykdytame (baigtame) projekte / sutartyje, kurio metu buvo parengtas metodinis dokumentas susijęs su paslaugų teikimu ir/ar jų tobulinimu. [..]

Nepateikė įrodymų, kad turi darbo patirtį bent viename (1) per pastaruosius 3 metus sėkmingai įvykdytame (baigtame) projekte / sutartyje, kurio metu buvo parengtas metodinis dokumentas susijęs su paslaugų teikimu ir/ar jų tobulinimu. [..]

Prašome iki 2019-10-30, 13 val. 00 min. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pateikti trūkstamus dokumentus.

Kaip žinia, pastaruosius pustrečių metų dirbdamas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga esu ruošęs ne vieną rekomendaciją, kaip bendrauti su rinkėjais, žiniasklaidos atstovais, taip pat vedęs tokių rekomendacijų mokymus, praktinių įgūdžių simuliacijas ir pan.

Aš žmogus paprastas, todėl imu ir 2019-10-28 prašomus dokumentus pateikiu.

Konflikto pradžia – pasiūlymas atmetamas neatitikus kvalifikacinių reikalavimų

Nepaisant pateiktų dokumentų 2019-11-06 sulaukiu perkančiosios organizacijos sprendimo:

Informuojame, kad Jūsų pasiūlymas atmetamas nes neatitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų:

7.3.1. Teikėjas pateikė sutartį, įrodančią, kad jis teikė ryšių su visuomene paslaugas (planavo strateginę komunikaciją, įgyvendino ryšių su visuomene priemones koordinavo veiklas su trečiosiomis šalimis ir kt.). Tačiau Sutartyje nėra numatyta, kad ją įgyvendinant Teikėjas turėjo parengti kokį nors metodinį dokumentą (t.y. studiją, metodiką, gaires, rekomendacijas ir pan.), susijusį su asmenų aptarnavimu ir (ar) paslaugomis.

Teikėjas pateikė įrodymų, kad jis organizavo komunikacijos srities mokymus: pateikė mokymų priemones (skaidres) ir mokymų ir seminaro programas. Pažymėtina, kad skaidrės, t. y. mokymo procese naudojama vaizdinė demonstracinė priemonė, ir mokymo programos nėra laikomos metodiniais dokumentais.

Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad Teikėjas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad jis tinkamai įgyvendino sutartį, kurios metu buvo parengtas metodinis dokumentas, susijęs su asmenų aptarnavimu ir (ar) paslaugomis.

[.. toliau remiantis pirmu punktu teigiama, kad atitinkamai neturiu nei reikalaujamos vadovavimo, nei vykdymo patirties ..]

Taigi, VRM vertinimu, reikalaujamą turinį atitinkančių mokymų medžiaga nelaikytina metodiniais dokumentais. Tuo pagrindu aš pripažintas kaip neturintis patirties rengiant metodinius dokumentus.

Aš žmogus paprastas, neįžeidus, todėl 2019-11-16 pateikiau pretenziją:

Remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Pretenziją pagrindžia šie argumentai:

1. Perkančiosios organizacijos sprendimas yra nemotyvuotas.

2. Perkančiosios organizacijos teiginiai, neva įvykę mokymai, juos patvirtinančios mokymų priemonės (skaidrės) nėra laikomos metodiniais nurodymais, yra nepagrįstas. Pirkimo sąlygose nėra apibrėžta, jog metodiniai dokumentai turi būti pateikiami tam tikra specializuota forma. Todėl skaidrės, pranešimai, gairės, paskaitos ir kitos metodinių rekomendacijų įtvirtinimo formos atitinka perkančiosios organizacijos poreikį ir pirkimo sąlygas.

3. Pažymėtina, jog metodinių nurodymų sukūrimo esmė – tai atitinkamos taisyklės, rekomendacijos, elgsenos modelis. Jo pateikimo ir išraiškos forma yra kiekvienos perkančiosios organizacijos individualus poreikis, kurį tiekėjai gali ir turi atliepti.

Tai, kad tiekėjo pateiktas pavyzdys neatitinka vienas-prie-vieno šiuo metu perkančiosios organizacijos turimo subjektyvaus įsivaizdavimo nereiškia, jog tas nesuformuluotas „įsivaizdavimas“ buvo deramai suformuluotas pirkimo sąlygose.

Šiuo pagrindu atmestini ir kiti perkančiosios organizacijos sprendimo argumentai.

Prašau pretenziją tenkinti ir panaikinti sprendimą atmesti mano pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų.

Kulminacija – atsakymas į pretenziją ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimas

Perkančioji organizacija išnagrinėjo pretenziją ir 2019-11-25 pateikė atsakymą:

Dėl tiekėjo pretenzijos

Susipažinus su 2019 m. lapkričio 18 d. gauta Liutauro Ulevičiaus (toliau – tiekėjas) pretenzija, konstatuotina, kad ši pretenzija nėra grindžiama kitais ar papildomais faktiniais įrodomais, nei buvo pateiktas tiekėjo kvalifikacijos patikslinimas.

Pažymime, kad viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su tokios organizacijos tiesiogine veikla, tenkinti. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus, t. y. turintis patirtį, įvykdyti pirkimo sąlygas. Todėl, ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją . Tiekėjo patirtis yra nustatoma pagal tai, ar tiekėjas jau yra vykdęs panašią pirkimo sutartį (per tam tikrą laikotarpį suteikė paslaugas, pateikė prekes) ar atliko reikalaujamos apimties darbus, bei ar sutartis buvo įvykdyta ar darbai atlikti tinkamai.

Atsižvelgdama į tai ir siekdama nustatyti, ar teikėjas yra pajėgus suteikti perkančiajai organizacijai (Vidaus reikalų ministerijai) reikalingas paslaugas, organizuodama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija nustatė konkrečius reikalavimus sutartims, kurios būtų laikomos panašiomis į perkamą objektą sutartimis, kadangi jų dalykas ir įvykdymo sąlygos yra panašios į perkamo objekto. Nustatyta, kad panašiomis sutartimis yra laikomos tos sutartys, kurių metu buvo rengiami metodiniai dokumentai, susiję su asmenų aptarnavimu ir (ar) paslaugomis, o ekspertų patirtis vertinama pagal vadovavimą / darbo patirtį sutartyse, kurių metu buvo parengti metodiniai dokumentai, susiję su paslaugų teikimu ir/ar jų tobulinimu (Specialiųjų sąlygų 7.3.1, 7.3.3-7.3.4 papunkčiai). Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjas neginčijo konkurso sąlygų ir/ar neprašė jų paaiškinti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešųjų pirkimų įstatyme suformuluota imperatyvi pareiga perkančiajai organizacijai patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, yra pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Civilinėje byloje Nr. 2-4220-611/2014 teismo buvo pasisakyta, kad tiekėjo pažyma, be užsakovo patvirtinimo, nėra laikoma dokumentu, patvirtinančiu tiekėjo (kitų narių) patirtį įrodančiu faktu. Taigi patirtis turi būti pagrindžiama pridedamais dokumentais (užsakovo pažymomis, kitais dokumentais, patvirtinančiais specialisto reikalaujamą patirtį, patvirtintais užsakovo).

Teikėjo pateiktų dokumentų turinio vertinimas parodė, kad Teikėjas yra kompetentingas ryšių su visuomene paslaugų teikimo srityje: jis pateikė sutartį, įrodančią, kad jis teikė ryšių su visuomene paslaugas (planavo strateginę komunikaciją, įgyvendino ryšių su visuomene priemones, koordinavo veiklas su trečiosiomis šalimis ir kt.); papildomai pateikė mokymų medžiagą, įrodančią, kad jis vykdė komunikacijos srities (bendravimo su žiniasklaida, informacijos atitinkamos grupėms pateikimo ir pan.) mokymus. Taip pat jis pateikė įrodymus, kad šias paslaugas jis suteikė tinkamai. Tačiau Teikėjas nepateikė jokių įrodymų, kad šios sutarties įgyvendinimo laikotarpiu buvo rengiami su asmenų aptarnavimu ir (ar) paslaugomis (jų teikimu ir/ar tobulinimu) susiję metodiniai dokumentai.

Pažymime, kad pirkimo dokumentuose buvo nustatytas aiškus ir suprantamas kvalifikacinis reikalavimas susijęs su pirkimo objektu, kuris yra suprantamas taip kaip parašytas ir perkančiosios organizacijos negali būti aiškinamas plečiamai. Todėl tiekėjas neturėjo pagrindo tikėtis, kad perkančioji organizacija galėtų vertinti kitaip pateiktą viešųjų ryšių su visuomene paslaugų sutartį iš kurios turinio galima objektyviai įsitikinti tiekėjo atliktomis paslaugomis (perkančioji organizacija neperka ryšių su visuomene paslaugų). Taip pat pažymime, kad perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus tikrina ir vertina pagal juose pateiktus duomenis, todėl pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu tik dėl tinkamo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo (žr. pirmiau nurodytą nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Atsižvelgiant į tai, kad pretenzijoje nėra pateikta reikšmingų įrodymų dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikimo, laikytina, kad perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateikto tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, todėl tiekėjo pretenzija yra pripažįstama kaip nepagrįsta.

Atsakyme iš esmės nėra naujų argumentų, negu kaip pirmajame pranešime dėl kvalifikacijos neatitikimo.

Bet įdomiausia yra paskutinė dalis. Iš karto po pretenzijos atmetimo perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę, kurioje belikęs vienas tiekėjas:

[..]
1. UAB „Smart Continent LT“, pasiūlymo kaina – 29 645,00 €
[..]

Ties tuo ir galėčiau baigti, bet noriu priminti kelias esmines aplinkybes:

  1. projekto trukmė – 4 mėnesiai;
  2. šiuo metu neturiu per daug darbų, todėl savo pasiūlymą skaičiavau gana paprastai – apie 1 tūkst. € pajamų „į rankas“ per mėnesį + mokesčiai;
  3. mano pasiūlymo kaina – 5 600 €

Nors dar svarstau, ar noriu veltis į teisminį ginčą (juk geriausiu atveju pirkimas būtų panaikintas), tačiau dabartinėmis sąlygomis Vidaus reikalų ministerija leidžia sau išleisti 24 045 eurais daugiau.

Nieko nežinau apie pirkime laimėjusius kolegas, gal jie išties yra puikūs komunikacijos ir bendravimo su klientais ekspertai. Bet 30 tūkst. eurų už metodines rekomendacijas, visgi, yra gerokai sveiko proto ribas viršijanti suma…